آنچه دلم خواست نه آن می شود ؛

                       آنچه خدا خواست همان می شود ...
برچسب ها :
فقط خدا ,  خدا ,  عشق من ,  دلداده ی من , 

موضوع :
میقاتی ها ,