ای باران ..

              تا ماه شب افروزم پشت این پرده ها نهان است

                               باران دیده ام همدم شبم ، یار آنچنان است

              جان میلرزد ک ای وای اگر یارم دگر برنگردد

                               ماهم ب زیر خاک و دلم در این ظلمت زمانه است

  ای بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاران ..آمال و آرزوهایتان مورد اجابت ..


شب گویایی برای آرزوهایتان را آرزومندم .

امید ک بدانیم ، و اگر بدانیم ، پس امل را از او که یگانه است و همتایی ندارد ، بخواهیم .

امید ک زیبا بخواهیم ، پس از هجران و دردِ  نام آشنای قرن ها  فراق ؛

کمی تامل ..

یاری محبوبه ی هزار و چندصدساله را خواهیم و یا لیلای محبوبه ای دو روزه ..

آنقدر کوچکم ک تنها و خسته ، با پاهایی برَهنه ،  یارای ب دوش کشیدن این بزرگ آرزو را ندارم !!

خدایا ! زیبای خفته ی درونم را بیدار کن ک همان شود ک باید ..

تنها یا کنار آنکه یار بود و خواهد ماند ..
برچسب ها :
لیلة الرغائب ,  شب آرزوها ,  شب آمال ,  غایی آرزوها , 

موضوع :
میقات ما ,