بگذار بگویند حکومت دیگری بعد از حکومت علی (ع) بود به اسم حکومت خمینی(ره) که با هیچ  ناحقی نساخت تا سرنگون شد .

ما از سرنگونی نمی ترسیم، ما از انحراف می ترسیم .

(شهید غلامعلی پیچک)