خط
مقدسِ مقدم


(البت نه اون مقدم هایی که فقط یدک اسم به شناسنامه میکشند !!)
سه شنبه
22 بهمن ماه 1392

میدان سپــــــــــــــــاه کرج
سورپریز :
یک میهمان ویژه
20 سوالیه :
توی جیب جا نمیشه ، اما توی دل چرا
خیلی ها ازش رد شدند ، اما دل ما نه

و
و
و
بگرد و پیداش کن
کاملا مشخصه اگر کرجی باشی

هستی ؟!

بسم الله سرباز بزرگ میهن من ..
به امیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  دیــدار ، عزیزانِ  دلِ  فردوس

چه هفته ای میشه ، این هفته ؛ ممنون خـــــــــدا

یا علی

موضوع :
میقاتی ها ,