هنوز هم سرمستم از عطر بارانت و شمیم پر نفس زندگیت بهار من !
مگر می شود بویت به مشامم برسد و سرمست نشوم
مگر می شود که صدای پایت را بشنوم و قلبم نلرزد
مگر می شود شکوفه بباری و شور وزندگی در من بیدار نکنی
آمدنت مبارک بهار
تولدت مبارک زمین
نو شدنت مبارک زمان

سال نو مبارک ..

سال نو مبارک
بهترین ها را در سایه خاندان عصمت و طهارت برایتان آرزومندم ..
التماس دعای بسیار هنگام وصل شدن به نقطه ی عطف غایی
در پناه حق

موضوع :
میقات ما ,